مدیر گروه

آقای دکتر احمد گلدار

مدیر گروه معارف اسلامی

آقای دکتر احمد گلدار، دکترای کلام و فلسفه اسلامی و عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، همکاری خود را  در سال 1381 با واحد کرج آغاز نمودند.

ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک، در پست های زیر نیز همکاری دارند.

- دبیر استانی گروه های معارف استان البرز

- عضو هیأت علمی هیأت جذب استادان معارف استان البرز

- معاون پشتیبانی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

- عضو شورای آموزشی واحد کرج

- شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی از اردیبهشت 1393 می باشد.