اعضای هیات علمی

رتبه علمی  نام و نام خانوادگی ردیف 
مربی اصغری نژاد کیسمی آدینه 1
استادیار افتخاری سید غنی 2
مربی آقایی محمد مسعود 3
مربی اکبری ابراهیم 4
استادیار الله مرادیان محمد جعفر 5
مربی حاجیلویی فاطمه 6
مربی دانشفر بهزاد 7
استادیار  ربانی خوراسگانی ضحی 8
مربی سروی فاطمه 9
مربی شفازاده احمد 10
مربی شناسوند پروین 11
استادیار ظهرابی اصل اسلام 12
مربی عزیزخانی علی 13
مربی عسگری محمد رضا 14
مربی عطار مصطفی 15
مربی فتحی ابوالفضل 16
مربی فتحی یعقوب 17
استادیار گلدار احمد 18
مربی میرزاجانی معصومه 19
استادیار میرزاابوالحسنی امیرحسین 20
استادیار مرزانی حجت اله 21
    22