سمینار ها

سمینار خلقت انسان از دیدگاه قرآن کریم

اولین سمینار گروه معارف در سال 95 توسط سرکار خانم شناسوند تحت عنوان «شگفتی های خلقت از دیدگاه قرآن» روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار شد.

گزارش سمینار خلقت انسان